انواع قلم های تخریب ساختمانی و کاربردهای آن

امروزه در سراسر دنیا بنا به نیازهای مختلف قلم های متفاوتی تولید شده است.

نمونه های زیر از جمله قلم هایی هستند که در کشور ما نیز تولید می شوند.

قلم سر تخت
قلم نوک تیز
قلم صلیبی
قلم سر پهن
قلم شیار زنی
قلم کاردی
و....

taba-tools.ir/ قلم ها

taba-tools.ir/انواع قلم ها

انواع قلم

taba-tools.ir/قلم سر پهن

قلم سر پهن

taba-tools.ir/کاربرد قلم سرپهن

کاربرد قلم سر پهن

taba-tools.ir/قلم صلیبی

قلم صلیبی

شکل 1 : از قلم صلیبی در هنگام کار با فلز استفاده می شود و طراحی آن به گونه ای است که دسترسی کاربر را به نقاط تنگ و باریک فراهم

می آورد شکل 2 : ازاین قلم برای شیار دار کردن ، ایجاد شکاف و یا سوراخ استفاده می شود . شکل 3 : سپس به وسیله قلم سر پهن می توان

تراشه های باقی مانده را برید.