نکات ایمنی درباره سیم برق و کار با کابل برها

به منظور برداشتن روکش سیم ها و کابل ها به جای استفاده از تیغ های موکت بر یا کاتر باید از  "کابل لخت کن" استفاده کرد.چراکه:

تیغ هایی موکت بر یا کاتر برای این منظور طراحی نشده اند و می توانند به دست کاربر لطمه بزنند.

کابل بر ها با سرعت، ایمنی، سهولت و دقت بسیارمیتوانند روکش کابل ها را ،بدون اینکه به رشته های داخلی آن ها آسیبی بزنند،

با هر طولی شکاف و برش دهند.

در زیر نمونه هایی از کاربرد آن ها را مشاهده می کنید: