چسب قطره ای رازی از شاخه سیانو آکریلات ها با چسبندگی

سریع وبسیار قوی می باشد چسب قطره ای رازی کاملا شفاف

وبسیار مناسب کارهای ظریف ودقیق می باشد و پس از خشک شدن

اثری به جای نمی گذارد. چسب های سیانو آکریلات به دلیل رقیق

بودن مناسب پرکردن منافذ وفضاهای خالی نمی باشند. لذا به منظور

ایجاد چسبندگی مناسب ،سطوح باید کاملا بهم فشرده شوند.

چسب قطره ای رازی از شاخه سیانو آکریلات ها با چسبندگی

سریع وبسیار قوی می باشد چسب قطره ای رازی کاملا شفاف

وبسیار مناسب کارهای ظریف ودقیق می باشد و پس از خشک شدن

اثری به جای نمی گذارد. چسب های سیانو آکریلات به دلیل رقیق

بودن مناسب پرکردن منافذ وفضاهای خالی نمی باشند. لذا به منظور

ایجاد چسبندگی مناسب ،سطوح باید کاملا بهم فشرده شوند.

بیشتر

چسب قطره ای رازی 

  • چسب قطره ای رازی از شاخه سیانو آکریلات ها با چسبندگی سریع و بسیار قوی می باشد چسب قطره ای رازی کاملا شفاف و بسیار مناسب کارهای ظریف و دقیق می باشد و پس از خشک شدن اثری به جای نمی گذارد. چسب های سیانو آکریلات به دلیل رقیق بودن مناسب پرکردن منافذ و فضاهای خالی نمی باشند. لذا به منظور ایجاد چسبندگی مناسب ، سطوح باید کاملا بهم فشرده شوند.

    22,500 ریال 30,000 ریال 25% موجود
    2 نقد(ها)
    بیشتر
    موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف