گردبر 11 پارچه تایتان

این گرد بر دارای 11 عدد سری

ازسایز 19 تا 64 میلیمتر می باشد

وبرای بریدن mdf و چوب مورد

استفاده قرار می گیرد.

گردبر 11 پارچه تایتان یک محصول وجود دارد.

لیست مقایسه محصولات

انصراف